Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 940Plannen | overigBekendmaking vaststelling projectplan Waterwet “Aansluiten Oude Geulmeander Gulpen” met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 21 januari 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan “Aansluiten Oude Geulmeander Gulpen” vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van oppervlaktewaterlichamen.  Bij besluit van 21 januari 2020 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

In de gemeente Gulpen-Wittem ligt in het Geuldal tussen de kernen Gulpen en Wittem een oude Geulmeander die volledig is afgesloten van de Geul. De oorspronkelijke loop van de Geul, de “Oude Geul”, is nog grotendeels als een relict in het landschap aanwezig, maar is niet meer aangesloten op het watersysteem van de Geul en voert evenmin stromend water. Op dit moment voldoet de Oude Geul niet aan de randvoorwaarden voor een duurzaam en klimaatbestendig regionaal watersysteem.

- Via het project “Aansluiten Oude Geulmeander Gulpen” wordt de Oude Geul weer aangesloten op het watersysteem van de Geul. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de Oude Geul passeerbaar wordt voor vissen en daarmee bijdraagt aan de uitbreiding van aquatische levensgemeenschappen in het Geuldal. Hiervoor wordt een nieuwe duiker onder de N278, nabij de komgrens van Gulpen, aangelegd. Tevens wordt met het project de waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul geoptimaliseerd.

- Aan de bovenstroomse zijde van de oude meander wordt een inlaatconstructie gemaakt voor de inlaat van maximaal 130 l/sec uit de Geul. Met deze inlaat behoud de Geul voldoende afvoer ten behoeve van de doelstellingen van het N2000-gebied Geuldal.

- Tussen de instroom van de Oude Geul en de N278 kan de Oude Geul over grote lengte de oorspronkelijke bedding volgen, die daarvoor op diepte wordt gebracht. Tussen de voet van de Gulperberg en de uitstroom wordt een nieuwe bedding gegraven voor de Oude Geul. Onder de N278 wordt een nieuwe duiker aangelegd, die de nieuw te graven bedding tot aan de bestaande Geul verbind.

- Het terrein tussen de Gulperberg en de N278 fungeert in de huidige situatie tevens als retentiegebied bij (extreme) piekafvoeren in de Geul. Door de hoogte van de kade langs de Geul tussen het instroompunt en de N278 gedeeltelijk te verlagen, kan dit inundatieveld aan de voet van de Gulperberg vanaf T25 actief gaan meedoen in de waterberging van de Geul. De nieuwe duiker onder de N278 dient dan tevens als leegloop voor het inundatiegebied.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 19 juli 2019  tot en met 29 augustus 2019 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 4 februari 2020 tot en met 16 maart  2020 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Wil Coenen via telefoonnummer 06-20599333 of per e-mail: w.coenen@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

Drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf