Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

Watervergunning voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de boorlocaties bij de Pekelwinningsinrichting Heiligerlee, Tranendallaan 17 te Westerlee.

 

Aan Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum is een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen op de boorlocaties bij Pekelwinningsinrichting Heiligerlee, Tranendallaan 17 te Westerlee. Er zijn geen zienswijzen ingebracht tegen de ontwerp-watervergunning.

Terinzagelegging

De watervergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 augustus 2020 tot en met

1 oktober 2020

- op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

- bij de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

De watervergunning kunt u hiernaast ook digitaal inzien.

Beroep en voorlopige voorziening

Tot en met 1 oktober 2020 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

 

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het waterschap Hunze en Aa’s, team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

 

Naar boven