Wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens zijn vergadering van d.d. 11 augustus 2020 besloten de beleidsregel en algemene regel voor drainage en de kaart behorende bij de beleidsregel voor beregening, te herzien. Met de herziening wordt aansluiting gezocht bij de gebieden opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland.

Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten een vrijstelling van de vergunningplicht onder voorwaarden.

Op grond van art. 3.6, art. 3.10 en art. 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel, geldt een vergunningplicht of meldplicht voor het onttrekken van grondwater voor beregening en het aanleggen van drainage.

Drainage:

Wijzigen van:

De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, afdeling IV, door middel van het in zijn geheel vervangen van artikel 1, inclusief toelichting en de hierbij behorende kaart “Drainagebeleid”.

Vaststellen van:

Beleidsregel 3.2: Drainage

Onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing:

Wijzigen van de kaart behorende bij artikel 1 van de “Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing” d.d. 21 mei 2013. De oude kaart wordt ingetrokken en wordt vervangen door de nieuwe kaart “Beregeningsbeleid”.

Toelichting:

De bestaande beleidsregel en algemene regel onttrekkingen ten behoeve van beregening zijn niet gewijzigd. De bepalingen kunt u hier vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-3752.html.

De bijbehorende kaart, waar de beschermde gebieden zijn ingetekend voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening, is wel gewijzigd. De bestaande kaart komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door deze nieuwe kaart. Op de kaart zijn gebieden aangewezen waarin nieuwe onttrekkingen niet zijn toegestaan. Uitgangspunt zijn de door de provincies in hun omgevingsvisies opgenomen natuurgebieden (waaronder Natura2000) gebieden en een beschermingszone om deze gebieden, waarin grondwateronttrekkingen negatieve effecten kunnen hebben op de natuurgebieden.

Informatie:

De stukken behorende bij de algemene regels en beleidsregel zijn aan de linker kant van deze pagina te raadplegen.

De stukken hebben van 25 mei tot en met 6 juli ter inzage gelegen. Er zijn 49 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot één wijziging in de algemene regel voor drainage, namelijk het nadrukkelijker vermelden van de mogelijkheden onder een vrijstelling.

De inspraaknota kan in de bijlage worden geraadpleegd.

Meer informatie over de wijzigingen en de mogelijke gevolgen hiervan vindt u op de website van het waterschap, www.wrij.nl, via de link https://www.wrij.nl/thema/actueel/aanpassing-drainage/. Of u kunt contact opnemen voor meer informatie over de algemene regels of beleidsregel met de heer H. Witteveen, van Waterschap Rijn en IJssel, via tel. 0314-369 369.

  •  

Geen beroep

Tegen de definitieve vaststelling van de beleidsregel en algemene regels staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven