Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 9094Overige besluiten van algemene strekkingVerbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht

Gelet op de aanhoudende droogte in het beheergebied van waterschap Vechtstromen, is het per 14 augustus 2020, 00:00 uur verboden grondwater te onttrekken voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden, ten zuiden van de Overijsselse Vecht.

Deze gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Deze kaart treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’ en is daar te downloaden. De kaart is ook digitaal in te zien op de website van Vechtstromen via de volgende link: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

Toelichting

Als gevolg van de voortdurende droogte in het beheergebied van het waterschap, is er een toenemende waterschaarste die invloed heeft op de grondwaterstand, zoals uit metingen van het waterschap blijkt.

In kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden kan dit bijdragen aan langdurige en mogelijk onherstelbare schade daaraan. Met dit verbod wordt beoogd een verdere daling van de grondwaterstand te voorkomen om langdurige en mogelijk onherstelbare schade aan kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur, in de op de bij dit besluit behorende kaart weergegeven gebieden, zoveel mogelijk te voorkomen.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft, op basis van de Keur waterschap Vechtstromen, de bevoegdheid een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

Dit verbod geldt alleen voor het onttrekken van grondwater dat wordt gebruikt ten behoeve van beregening of bevloeiing.

Het verbod wordt ingetrokken als het neerslagtekort onder de 250 mm komt en een dalende tendens laat zien. Hiervoor wordt door dagelijks bestuur een nieuw besluit genomen.

Extra toezicht

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.