Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 8731Overige besluiten van algemene strekkingHoogheemraadschap van Delfland – Projectplan Aanleg Polderkade POL002, Hofweg Gemeente Rotterdam

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 27 juli 2020 het navolgende besluit is genomen.

Aanleg Polderkade POL002, Hofweg Gemeente Rotterdam

Het projectplan heeft betrekking op kadeonderhoud.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige bezwaarfase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de publicatiedatum van het Waterschapsblad waarin de bekendmaking wordt geplaatst.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf de dag van de publicatie tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met dhr. Ed Dorst via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl