Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 848Overige overheidsinformatieKennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan en  leggerwijziging dijkverlegging Maasband

 

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij 21 januari 2020 het projectplan “Dijkverlegging Maasband” hebben goedgekeurd. De in dit projectplan beschreven dijkverlegging wordt uitgevoerd in het kader van het Grensmaasproject nabij de dorpen Maasband en Meers in de gemeente Stein.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat zij op 12 november 2019 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverlegging te Maasband heeft vastgesteld. De dijkverlegging leidt tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende beschermingszones en profielen van vrije ruimte zoals vastgelegd in de Legger van het Waterschap Limburg.

De dijkverlegging bij Maasband maakt integraal onderdeel uit van het meerjarige Grensmaasproject en wordt uitgevoerd door het Consortium Grensmaas. De dijkverlegging wordt gelijk uitgevoerd met de realisatie van een hoogwaterbrug en het graven van een hoogwatergeul tussen de dorpen Maasband en Meers. Onderhavig projectplan is opgesteld in samenwerking tussen het Waterschap Limburg en Consortium Grensmaas.

 

Procedure

Het projectplan doorloopt de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van het projectplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerp-projectplan en de ontwerp-leggerwijziging hebben ter inzage gelegen van 5 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ambtshalve aangevuld met betrekking tot het onderdeel bodem. Voor het overige is het projectplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-projectplan. Het definitieve leggerwijzigingsbesluit is aangevuld met vier tekeningen waarop de dwarsprofielen zijn aangegeven. Deze tekeningen bevatten geen nieuwe informatie. Het definitieve leggerwijzigingsbesluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.

Inzage

Het goedkeuringsbesluit, de leggerwijziging de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 30 januari 2020 tot en met 12 maart 2020:

 

 • -

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, tijdens kantooruren;

 • -

  in het gemeentehuis van de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200, 6171 KP te Stein, op de aldaar gebruikelijke wijze;

 • -

  ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren. 

  Deze besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad) en op de website van Waterschap Limburg (klik op Actueel en vervolgens op Bekendmakingen).

   

Rechtsbescherming

Beroep tegen goedkeuring van het projectplan

Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan kan een belanghebbende beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit kan op de inhoud van het projectplan worden ingegaan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van 30 januari 2020 tot en met 11 maart 2020.

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit en het projectplan treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallende Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Beroep tegen leggerwijziging

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld en alleen voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit tot wijziging van de legger ter inzage is gelegd. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de leggerwijziging loopt van 31 januari 2020 tot en met 12 maart 2020.

Het beroepschrift betreffende de vaststelling of wijziging van een beschermingszone moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het besluit tot wijziging van de legger treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Indien beroep is ingesteld, kan men in spoedeisende gevallen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het beroepschrift tegen de goedkeuring van het projectplan, de omgevingsvergunning en/of de leggerwijziging dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

de heer M. Brauers, tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl