Wijziging algemene regel kabels en leidingen, vaststelling algemene regel uitstroomvoorzieningen en vaststelling beleidsregel toetsingskader voor puntlozingen op overig water

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in haar vergadering d.d. 14 juli 2020,

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a en c en lid 4 sub a en c, artikel 3.8 en artikel 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, besloten tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, zoals vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden op 17 december 2009, worden als volgt gewijzigd:

In afdeling ll wordt artikel 2, algemene regel kabels en leidingen, in zijn geheel vervangen door de algemene regel met dezelfde titel.

In afdeling II wordt een nieuw artikel toegevoegd, artikel 10, genaamd algemene regel uitstroomvoorzieningen.

Daarnaast heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden in haar vergadering van 14 juli 2020 besloten tot definitieve vaststelling van de beleidsregel watersysteem toetsingskader voor puntlozingen overig water.

De stukken behorende bij de algemene regels en beleidsregel zijn aan de linker kant van deze pagina te raadplegen.

De stukken hebben van 20 april tot en met 1 juni ter inzage gelegen (Waterschapsblad 2020, 4129). Er zijn geen zienswijzen ingediend. De algemene regels en beleidsregel worden daarom onveranderd vastgesteld.

Geen beroep

Tegen de definitieve vaststelling van de algemene regels en beleidsregel staat geen beroep open bij de rechtbank.

Voor meer informatie over de algemene regels of beleidsregel, kunt u contact opnemen met de heer B. Zandstra, van Waterschap Rijn en IJssel, via tel. 0314-369 369.

 

Naar boven