Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 7974Overige overheidsinformatieOntwerpprojectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder in ontwerp is vastgesteld op 30 juni 2020, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding

Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het waterschap is van plan het waterpeil of de grenzen van het peilvak op een beperkt aantal locaties te wijzigen. Om de peilen te kunnen realiseren, zal het waterschap enkele stuwen en dammen aanleggen of verwijderen.

Het waterschap legt gelijktijdig twee plannen ter inzage: het ontwerppeilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder en het ontwerpprojectplan.

Locatie

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op vier locaties op Kampereiland.

Plan

Om het peilbeheer op basis van het nieuwe peilbesluit te kunnen realiseren, moet het waterschap een aantal werkzaamheden uitvoeren: aanleg van 4 stuwen, 2 dammen met duiker en 3 peilkerende dammen en verwijderen van 1 stuw en 1 dam met duiker. Om deze werken mogelijk te maken, is een projectplan Waterwet vereist.

Het waterschap heeft daarnaast de opgave in kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) om het gebied te beschermen tegen wateroverlast. Op Kampereiland is één gebied waar wat nog niet voldoet aan de NBW-norm. Om dit knelpunt op te lossen is in dit projectplan een maatregel opgenomen om enkele laagtes in de Pijper langs het Noorddiep te verhogen.

Procedure

Het ontwerpprojectplan ligt met ingang van maandag 20 juli 2020 gedurende zes weken digitaal ter inzage en kan digitaal worden ingezien via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpprojectplan een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle, t.a.v. de heer R. van Toorn. U kunt ook via een digitaal formulier uw zienswijze kenbaar maken: https://formulieren.wdodelta.nl/indienen-zienswijze/.

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een belafspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk maandag 17 augustus 2020 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. van Toorn via telefoonnummer 088 - 233 1200.

Op woensdag 22 juli van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag 23 juli van 10.00 tot 12.00 uur kunt u met uw vragen over het peilbesluit en projectplan bellen met 088 233 1200.

Zwolle, 20 juli 2020