Besluit tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater, voor het meest benedenstrooms gelegen deel van het Rijnstrangengebied.

Conform het peilbesluit voor het Rijnstrangengebied wordt, met het oog op het bevorderen van de natuurwaarden van het Rijnstrangengebied, vanaf 15 juli 2020, het oppervlaktewaterpeil verlaagd tot NAP+ 9.00 meter. Het verlagen van het waterpeil gebeurt door het water af te voeren. Om het water zoveel mogelijk vast te kunnen houden in het gebied, wordt het af te voeren water beschikbaar gesteld.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

Gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

 

 • 1.

  Tijdelijk ontheffing te verlenen van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater, d.d. 10-06-2020, gepubliceerd in het Waterschapsblad jaargang 2020, nummer 6149;

 • 2.

  De ontheffing te verlenen aan een ieder die hiervan gebruik wilt maken en aan onderstaande voorwaarden voldoet;

 • 3.

  De ontheffing te verlenen vanaf 15 juli 2020;

 • 4.

  De ontheffing te verlenen voor het meest benedenstrooms gelegen peilvak in het Rijnstrangengebied inclusief de watergangen die rechtstreeks in verbinding staan met dit peilvak, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart;

 • 5.

  Dat de ontheffing komt te vervallen op het moment dat in dit peilvak, gemeten bij gemaal Kandia, een waterpeil van NAP+ 9.00 m is bereikt, maar uiterlijk op 1 oktober 2020.

ONDER DE VOORWAARDEN

 

 • 1.

  Dat de onttrekker in het bezit is van een geldige vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater, in het Rijnstrangengebied;

 • 2.

  Dat de locatie van de onttrekking vooraf met het waterschap wordt afgestemd;

 • 3.

  Dat de onttrekking binnen 24 uur wordt stop gezet na aanzegging van het waterschap, omdat het beoogde peil wordt bereikt.

 • 4.

  Dat de onttrekking wordt stop gezet als op de betreffende locatie op een eerder moment geen of onvoldoende (aanvoer van) water is.

   

Informatie

Naast de vergunning van het waterschap, dient ook rekening gehouden te worden met een eventuele vergunningplicht vanuit de Wet natuurbescherming. De provincie Gelderland is hiervoor bevoegd gezag.

Naar boven