Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 7774Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp-projectplan Zuid Schalkwijkerweg

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor Zuid Schalkwijkerweg vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

Het ontwerp-projectplan betreft:

De kade onder de Zuid Schalkwijkerweg is gelegen in Haarlem en grenst aan het Spaarne. De kade beschermt de achterliggende Verenigde Groote en Kleine Polders. De totale lengte van de wegreconstructie betreft circa 1,9 kilometer waarvan circa 1,4 kilometer tevens kade is.

De werkzaamheden die moeten worden verricht om de kade aan de huidige veiligheidsnormen te laten voldoen, bestaan over het algemeen uit het ophogen met maximaal 0,3m en het verflauwen van het binnentalud naar een taludhelling van 1:3. Lokaal kan de ingreep afwijken in de vorm van een steunberm, een teenslootverplaatsing, het dempen van een teensloot en vervangen door een drainage, vervangen van beschoeiing in de binnenteen of het toepassen van een grondverbetering.

Het ontwerp-projectplan kan van 21 juli 2020 tot en met 1 september 2020 worden ingezien:

  • 1.

    Normaliter kunnen de stukken die online worden gepubliceerd met betrekking tot het projectplan ook op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren worden ingezien. Echter in verband met de corona crisis is het kantoor van Rijnland tot nader orde gesloten

  • 2.

    vanaf 21 juli 2020 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

Onder vermelding van kenmerk 20.058087 en onderwerp: ´zienswijze Zuid Schalkwijkerweg´ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 20 juli 2020