Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 7545Overige besluiten van algemene strekkingSlibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang

 

 

Kenmerk: B2020/3384

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

 

gezien het advies d.d. 17 juni 2020;

 

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet en het Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen;

 

gelet op artikel 106 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het DAEB-vrijstellingsbesluit (Pb EU L 7/3) en de Verordening verlening uitsluitend recht slibverwerking waterschap Vechtstromen;

 

BESLUIT

 

  • 1.

    De NV Slibverwerking Noord-Brabant te belasten met het beheer van de Dienst van Algemeen Economisch Belang, inhoudende de eindverwerking van zuiveringsslib, inclusief het transport, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze, alsmede het verrichten van andere activiteiten verband houdende met deze verwerking, overeenkomstig bijgevoegd DAEB-besluit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 1 juli 2020.

 

 

Het algemeen bestuur,

 

 

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris