Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2020, 7433Beschikkingen | afhandelingWS Zuiderzeeland - wijzigingsvergunning Waterwet - verplaatsen lozingspunt Flediteweg 22 te Zeewolde

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Vitens NV te Zwolle is een veranderingsbeschikking verleend op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet. De beschikking is verleend voor het lozen van afvalwater vanuit de inrichting gelegen aan de Flediteweg 22 te Zeewolde op oppervlaktewater. De wijziging betreft het verplaatsen van het lozingspunt van het afvalwater van de spoelwaterbehandeling.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 20 augustus 2020 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het raadhuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland,

afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.