Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 7099Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg 8 juli 2020

Op woensdag 8 juli 2020 om 15.00 uur vindt een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De vergadering vindt plaats in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 te Roermond.

Agenda

1 ALGEMEEN

1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1.2 Afscheid van jeugdbestuurder Hidde Bos

1.3 Spreekrecht toehoorders

1.4a Concept-besluitenlijst digitale openbare vergadering algemeen bestuur van 13 mei 2020 (AB-voorstel 2020, nummer 35)

1.4b Lijst van toezeggingen aan het algemeen bestuur; stand van zaken per 23 juni 2020

1.5 Ingekomen stukken (AB-voorstel 2020, nummer 36)

2 INFORMATIEF

2.1 Mededeling inzake Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Waterschap Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 37)

2.2 Aanbieding eindrapport LIWA (Har Frenken)

3 HAMERSTUKKEN

3.1 Ophoging krediet programma Dijkversterking Maaswerken (AB-voorstel 2020, nummer 38)

3.2 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis en toetreding tot Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties i.v.m. inwerkingtreding Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (AB-voorstel 2020, nummer 39)

3.3 Kader voor het uitvoeren van audits bij Waterschap Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 40)

3.4 Verrekening proceskostenvergoeding Waterschap Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 41)

4 BESPREEKSTUKKEN

4.1 Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2019 Waterschap Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 42)

4.2 Voorjaarsrapportage 2020 (AB-voorstel 2020, nummer 43)

4.3 Kadernota 2021-2026 (AB-voorstel 2020, nummer 44)

4.4 Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2030 Waterschapsbedrijf Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 45)

5 OVERIG

5.1 Presentatie over ontwikkelingen WBL (Arnold Jansen)

5.2 Rondvraag en sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat deze als bijlage aan de besluitenlijst kan worden toegevoegd. Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de besluitenlijst van de vergadering.

Informatie

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl). Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 30 juni 2020

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf