Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 7096Overige besluiten van algemene strekkingOntwerp waterschapsverordening ligt voor inspraak ter inzage

Het ontwerp van de waterschapsverordening ligt vanaf 29 juni tot en met 28 augustus 2020 ter inzage in het kantoor van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam. Het ontwerp, met leeswijzer en toelichting, is als bijlage toegevoegd bij deze digitale bekendmaking (zie linker kolom onder externe bijlagen).

Wat is een waterschapsverordening?

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen, grondwater en wegen binnen het beheersgebied van een waterschap. Deze regels gelden voor iedereen. De geldende verordening (de keur), algemene regels en de wegenverordening vindt u op onze website www.hhsk.nl.

Waarom een waterschapsverordening?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor de bescherming tegen overstromingen, een passend waterpeil, ecologisch gezond oppervlaktewater, de zuivering van afvalwater, de wegen in eigen beheer en het vaarwegbeheer op een aantal wateren.

Om dit te kunnen bereiken heeft het hoogheemraadschap regels opgesteld: de keur, algemene regels en wegenverordening. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wordt ingevoerd om meer samenhang te brengen in een groot aantal wetten, waaronder de Waterwet. De Omgevingswet bevat de verplichting om de keur, algemene regels en wegenverordening om te zetten in een waterschapsverordening.

Vaststelling ontwerp waterschapsverordening

Het college van het hoogheemraadschap heeft op 2 juni 2020 het ontwerp van de waterschapsverordening vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft op 24 juni 2020 ingestemd met dit ontwerp. Het gaat vooral om een beleid neutrale omzetting van de geldende keur en algemene regels. Toch bevat de verordening een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving. Deze gaan vooral over het vereenvoudigen en eenduidiger maken van de regels en het beter aansluiten bij het huidige beleid en de actuele praktijk van het hoogheemraadschap. U vindt een toelichting hierop in de bijlagen (zie linker kolom onder externe bijlagen).

Inspraak: dit kunt u doen

Tijdens de periode waarin het ontwerp van de waterschapsverordening ter inzage ligt, kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, ter attentie van mr. R. van der Meulen, postbus 4059, 3006 AB Rotterdam onder vermelding van ‘zienswijze’. U kunt uw zienswijze ook mailen naar het e-mailadres waterschapsverordening@hhsk.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze, kunt u een afspraak maken via ons team klanteninformatie op telefoonnummer 010 45 37 356. Wij maken een verslag van uw mondelinge zienswijze.

Na afloop van de inspraaktermijn maken wij een eindverslag (nota van beantwoording) met daarin een overzicht van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Heeft u bezwaar tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de nota van beantwoording, dan verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval anonimiseren wij uw zienswijze.

Vragen?

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team klanteninformatie, telefoonnummer 010 45 37 356. Of uw vraag mailen naar het e-mailadres waterschapsverordening@hhsk.nl.