Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerp-watervergunning voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de boorlocaties bij de Pekelwinningsinrichting Heiligerlee, Tranendallaan 17 te Westerlee.

Nouryon Chemicals BV, Oosterhorn 4 te Farmsum heeft bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend voor het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater, afkomstig van de bodembeschermende voorzieningen op de boorlocaties bij Pekelwinningsinrichting Heiligerlee, Tranendallaan 17 te Westerlee.

Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Terinzagelegging

De ontwerp-watervergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage vanaf 29 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020

- op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

- bij de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 te Winschoten tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

De ontwerp-watervergunning kunt u hiernaast ook digitaal inzien.

Zienswijze(n)

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden.

De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het waterschap Hunze en Aa’s, team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

 

Naar boven