Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 7004Plannen | overigTer inzage legging ontwerp projectplan Knelpunt Zijtak Korte Heide met bijbehorend ontwerp besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 12 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besloten het ontwerp projectplan Knelpunt Zijtak Korte Heide in procedure te brengen. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg.

Toelichting

Het watersysteem van de Korte Heide is niet op orde wat betreft beheer en onderhoud.

De aanpassing van het watersysteem (WL) omvat de volgende maatregelen:

 • 1.

  Verwijderen van het aanwezige gemaal. Gezien de gewijzigde situatie kan dit vervallen.

 • 2.

  Afsluiten van de aanwezige overstortleiding. De leiding is buiten functie. De gemeente is eigenaar van de aanwezige leiding maar vindt verwijderen te kostbaar. Daarom wordt in overleg met de gemeente volstaan met afsluiting door middel van een schildmuur (ter voorkoming van illegaal gebruik).

 • 3.

  Het verwijderen van een aanwezige terugslagklep.

 • 4.

  Het verwijderen van ca. 40 overkluizingen in de watergang, waarmee de watergang weer zichtbaar en beter beheerbaar wordt (invulling waterschap beleid om duikers en overkluizingen in watergangen waar mogelijk te beperken).

Ter inzage

Het ontwerp projectplan alsmede het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger liggen van 30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Inbrengen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de omgevingsmanager Lara Savelkoul via telefoonnummer 06-19000280 of per e-mail l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met de ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Lara Savelkoul via telefoonnummer 06-19000280 of per e-mail: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. Voornoemde ontwerpbesluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf