Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 7003Plannen | overigVaststelling projectplan herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 12 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2  vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 12 mei 2020 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Het waterschap streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige loop van de Geul rond de Kruitmolen voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem omdat

1) bij afvoeren met hoge waterstanden wateroverlast optreedt in de omgeving,

2) de stuw en bodemval in de Geul een barrière zijn voor vismigratie en

3) sprake is van achterstallig onderhoud aan de oevers/kademuren van de Geul.

Het oplossen van de boven genoemde drie items (wateroverlast, vismigratie en achterstallig onderhoud) wordt onderstaand toegelicht.

Aanpak wateroverlast

Op dit moment is het niet mogelijk om tijdens hoogwatersituatie het water te sturen, om daarmee wateroverlast in de omgeving te voorkomen of te verminderen. De Geul ter hoogte van de kruitmolen vormt het knelpunt. Daarom wordt een hoogwatergeul aangelegd. De hoogwatergeul is geprojecteerd op de rechteroever van de Geul, tegenover het terrein waar vroeger de Leeuwbierbrouwerij gevestigd was. De betrokken gronden zijn eigendom van de Gemeente Valkenburg a/d Geul. Nabij de hoogwatergeul zal de gemeente een parkeervoorziening en een visvijver aanleggen (door en voor rekening van de gemeente). Zowel de visvijver als de parkeerplaats zijn gesitueerd in het inundatiegebied van de Geul. Verlies van ruimte in het inundatiegebied zou kunnen leiden tot nog hogere waterstanden. Het verlies aan oppervlakte door de aanleg van de visvijver en de parkeerplaats wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanleg van de hoogwatergeul. Gemiddeld genomen zal de hoogwatergeul twee maal per jaar functioneren. Om de hoogwatergeul zijn functie te laten behouden is het noodzakelijk dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan het maaien van de vegetatie en het verwijderen van slib.

Opheffen vismigratieknelpunt

In de bodem van de Geul, ter plaatse van de stuw bevindt zich een drempel. Deze is een knelpunt voor vissen om stroomopwaarts te migreren. Door de bodem met grof sediment uit te vlakken wordt dit knelpunt opgeheven.

Aanleg en herstel oeverbescherming

Op het traject van de Polfermolen tot de Molentak Kruitmolen is de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt en niet op orde. Ter plaatse van het voormalige fabriekscomplex zijn de oevers van de Geul versterkt met kademuren. De kademuren zijn plaatselijk in slechte staat. Binnen dit project wordt het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren, in samenwerking met de Gemeente Valkenburg aan de Geul, weggewerkt en wordt het bovenstroomse traject tot de Polfermolen tweezijdig voorzien van nieuwe oeverbescherming, bestaande uit stapelmuren van natuursteen. De ligging van dit gedeelte van de Geul wordt aangemerkt als ‘randstedelijk’ gebied, waar vrij meanderen niet mogelijk c.q. wenselijk is.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 5 maart 2019 tot en met 16 april 2019 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn wel zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan niet aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Lara Savelkoul via telefoonnummer 0619000280 of per e-mail: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf