Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 7002Plannen | overigVaststelling projectplan Herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen-Maastricht met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 28 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Kanjel en Gelei Meerssen-Maastricht vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 28 april is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Het waterschap streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De huidige situatie van de Kanjel en Gelei in relatie met de aanwezige landgoederen voldoet niet aan de eisen voor een duurzaam watersysteem. Het waterschap is voornemens om het project ‘herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen-Maastricht’ uit te voeren. Op grond van artikel 5.4. van de Waterwet dient het waterschap daarom een projectplan op te stellen. De geplande werkzaamheden hebben tot doel om een optimale waterverdeling binnen de deelgebieden te regelen, scheiding van beek en landgoederenvijvers bewerkstelligen of anders reguleren, de waterkwaliteit te verbeteren, het baggeren van waterlopen en de aanleg van twee gecombineerde buffers. Alles uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

Het project ‘Herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen-Maastricht’ kent een lange geschiedenis. Er spelen binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan een aantal (grootschalige) ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren en het beeld van het watersysteem van de beken Kanjel en Gelei. De waterverdeling binnen de stroomgebieden is de meest prangende zaak. Daarom heeft het Waterschap Limburg vanaf 1987 diverse verkenningen en onderzoeken uitgevoerd naar de herinrichting van Kanjel en Gelei. Daarnaast heeft het waterschap de afgelopen jaren samen met partners in dit project, gemeenten Maastricht en Meerssen, Provincie Limburg en diverse particuliere grondeigenaren overleg gevoerd om een doelmatige inrichting te kunnen realiseren. In het project Kanjel en Gelei worden de volgende knelpunten opgelost en doelen gerealiseerd:

- Optimale waterverdeling binnen de deelgebieden: aanbrengen inlaatwerken en regelwerken om een betere waterverdeling in de beeklopen en naar de landgoederenvijvers te krijgen en waarmee in geval van calamiteiten of droogte het waterpeil kan worden gereguleerd.

- Verbeteren waterkwaliteit: verwijderen slib uit de waterbodem van de beeklopen en landgoederenvijvers.

- Deels graven van een nieuwe beekloop om enerzijds de landgoederenvijvers los te koppelen van de beekloop (bypasses) en anderzijds een aaneengesloten beeksysteem te realiseren.

- Het verhogen van de belevingswaarde en zichtbaar maken van de beken Kanjel en Gelei, passend in de omgeving en met versterking van de ecologische waarde van de beken.

- Cultuurhistorisch waarde: opwaarderen inlaatwerken/regelwerken zodat kunstwerken passen in cultuurhistorische omgeving.

- Aanleg van regenwaterbuffers Ankerkade en Kruisdonk en verwijderen slib ter verbetering van de waterkwaliteit en voor een robuuster watersysteem.

Ontwerpprojectplan

Van 30 april 2019 tot en met 11 juni 2019 heeft het ontwerpprojectplan ‘Herinrichting Kanjel en Gelei Meerssen- Maastricht’ ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan wel aangepast. Deze zienswijzen hebben geleid door een andere waterverdeling bij de landgoederen Dr. Poelsoord en Vaeshartelt. De bypass bij Landgoed Vaeshartelt is komen te vervallen en de bypass bij Dr. Poelsoord heeft een andere loop gekregen. De bestaande Fonteijn en Tapgraaf wordt nu ingezet als bypass en afvoerwatergang in plaats van als aanvoerwatergang dat het in de huidige situatie heeft. In het ontwerp projectplan zou de Fonteijn en Tapgraaf komen te vervallen.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Lara Savelkoul via telefoonnummer 0619000280 of per e-mail: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf