Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 6971Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling legger

In de vergadering van 3 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur de legger waterlopen en kunstwerken gewijzigd vastgesteld.

Op de legger worden de afmetingen van waterlopen weergegeven en de zich in de waterlopen bevindende kunstwerken en ook wie onderhoudsplichtige is van waterlopen en kunstwerken.

De leggerwijziging heeft betrekking op de wijziging van de ligging of afmeting van bestaande waterlopen en of waterkerende kunstwerken als gevolg van landinrichtingen, projecten, het aanleggen van nieuwe waterlopen, het overnemen van waterlopen (overname stedelijk water) en particuliere aanvragen.

Ter inzage

De gewijzigde legger ligt normaal gesproken tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten. De gewijzigde legger kunt u met ingang van 29 juni tot en met 10 augustus 2020 inzien op:

https://www.vechtstromen.nl/terinzage en https://kaarten.vechtstromen.nl/openbaar/.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact opnemen met het waterschap.

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing, waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om de stukken in te kunnen zien.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerp van legger waterlopen en kunstwerken of de belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de legger waterlopen en kunstwerken kunnen met ingang van 29 juni tot en met 10 augustus 2020 schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het instellen van beroep moet griffierecht worden betaald. Het instellen van beroep schorst de werking van de legger niet.

Voorlopige voorziening

Wie beroep heeft ingesteld kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht bij onverwijlde spoed een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Ook hiervoor moet griffierecht worden betaald.

Informatie

Voor meer informatie over de legger kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.