Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 6853Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur 1 juli 2020

 

Plaats en tijdstip

Op 1 juli 2020 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.

In verband met de maatregelen rondom Corona vergadert het algemeen bestuur digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo.

De openbare digitale vergadering start om 19.30 uur. Voor het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. U ontvangt dan de benodigde informatie.

 

Agendapunten

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag vergaderingen 12 februari 2020 en 22 april 2020 + actiepuntenlijst

3. Vragenhalfuur

4. Ingekomen stukken en mededelingen

4a. Verzoek Agenda voor de Veenkoloniën d.d. 18 maart 2020 inzake verlenging samenwerking periode 2020-2024

4b. Mail Nederlandse Melkveehouders Vakbond d.d. 14 april 2020 inzake rapportage waterkwaliteit in EU inclusief reactiebrief Unie van Waterschappen en concept-reactie waterschap Vechtstromen

5. Kennis en Innovatieagenda

6. Beleidskader verbonden partijen

7. Jaarverslag 2019 (inclusief 1e begrotingswijziging 2020)

8. Verlenging overeenkomst accountantsdienstverlening

9. Zienswijze begrotingen gemeenschappelijke regelingen GBLT en Aqualysis

10. Initiatiefvoorstel bestuurlijke werkwijze door werkgroep bestuurlijke verhoudingen

11. Kredietaanvraag voorbereidingskredieten en reguliere investeringen 2020 (vanwege latere besluitvorming over de MJV 2021-2024)

12. Notitie richtlijnen grote lozers

13. Slibverwerking Noord Brabant (SNB) als dienst van algemeen economisch belang

14. Sluiting

 

Ter inzage legging

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl