Projectplan Waterwet ‘Herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’

Op 16 juni 2020 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en

IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project

‘Herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met Gemeente Lochem, bewoners en de Provincie Overijssel. Het doel van het project is een klimaat robuuste inrichting van het watersysteem te combineren met een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied. Belangrijk onderdeel van deze klimaat robuuste inrichting is de wijk Molengronden III beschermen tegen hoogwater.

De uit te voeren watermaatregelen betreffen onder andere:

• Het verwijderen van een vaste overlaat in de Barchemse Veengoot;

• Het plaatsen van een beweegbare geautomatiseerde klepstuw in de Barchemse

Veengoot;

• Het verwijderen van een brug over de Barchemse Veengoot;

• Het opruimen van landhoofden over de Nieuwe Beek (brugdek is reeds verwijderd);

• Het aanleggen van een grondkade met een kruinhoogte van 12,00m +NAP langs de

Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek aan de zijde van de wijk Molengronden III;

• Het verleggen van de Barchemse Veengoot in westelijke richting over een lengte van ca. 700 m;

• Opheffen van het schouwpad rechteroever langs de Barchemse Veengoot

• Het gedeeltelijk verleggen van de Nieuwe Beek in noordelijke richting over een lengte vanca. 450 m;

• Het opheffen van het schouwpad linkeroever langs de Nieuwe Beek

• Het gedeeltelijk aanpassen van het talud van de Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek naar een natuurvriendelijke oever;

• Het aanleggen van een drainagekoffer aan de binnenzijde van de kade ter plaatse van particuliere eigendommen.

Het projectplan Waterwet ‘Herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in

dit Waterschapsblad.

Op het ontwerp-projectplan zijn twee zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld (zie reactienota voor details).

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurendezes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, 

postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een

zienswijze hebben ingediend en degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemdesite voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechtervan de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijnkunnen de beroepsgrondenniet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ kunt u terecht bij de projectleider 

de heer J. van Langen (tel. 0314 – 369 369). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven