Ontwerp-besluit wijziging Legger Waterkeringen (regionale waterkeringen)

Het waterschap heeft het voornemen de legger waterkeringen 2012 partieel te wijzigen.

Het betreft de volgende wijzigingen:

 

 • 1.

  toevoegen aan het regionale stelsel: de Hooidijk (Kamperland), de Emelissedijk (Colijnsplaat) en de dijk van de Hoogerwaardpolder (oostzijde Kreekraksluizen).

 • 2.

  verwijderen uit het regionale stelsel: de Meeldijk (Burgh-Haamstede)

 • 3.

  afwaarderen van de Veerse Meerdijken en de scheidingsdijk tussen dijkring 29 (Walcheren) en dijkring 30 (Zuid-Beveland-West) van primair naar regionaal.

 • 4.

  De ligging van de waterkeringszones verandert daarbij vooralsnog niet. Bij een volgende leggerwijziging wordt gekeken of de ligging van de zones aangepast moet worden.

 • 5.

  de lijst van kunstwerk en bijzondere constructies (bijlage 1 van de legger waterkeringen) wordt aangepast naar aanleiding van wijziging 1 t/3.

Aanleiding is de voorgenomen wijziging van het stelsel van regionale waterkeringen door de provincie in de provinciale Omgevingsverordening. Met deze wijzigingen wordt de legger in overeenstemming gebracht met de Omgevingsverordening.

Het ontwerp-besluit ligt gedurende 6 weken (met ingang van 29 juni 2020 tot 10 augustus 2020) ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg. Het ontwerp-besluit is ook in te zien op de website van het waterschap en op www.officielebekendmakingen.nl.Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode van 6 weken hun zienswijzen indienentegen het ontwerp-besluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijksbestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.

Naar boven