Bekendmaking projectplannen Waterwet "Realisatie vispassage Erfkamerlingschap” en “Realisatie vispassage en stuw gemaal Kandia en herinrichting Uitvliet”.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft twee projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het aanleggen van een vispassage bij gemaal Kandia en bij stuw Erfkamerlingschap en voor het herinrichten van de Uitvliet (door ontstening en het aanbrengen van rivierhout).

De projectplannen en bijbehorende bijlagen zijn als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, tegen het besluit schriftelijk bezwaar instellen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer. R. Stapelbroek of de heer D. Speksnijder van het waterschap (r.stapelbroek@wrij.nl, d.speksnijder@wrij.nl). De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven