HAS202_Z25447

Watervergunning voor het legaliseren van een steiger in de Oosteinderplas nabij Oostereinde 7 te Winschoten.

 

Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 11 juni 2020 tot en met 23 juli 2020 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is ook digitaal in te zien.

 

Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam.

 

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing, telefoonnummer 0598-693800.

 

Naar boven