Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2020, 6169VerordeningenDelegatiebesluit van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân gewijzigd bij besluit van 11 februari 2020

 

Overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte en vlotte afdoening van zaken gewenst is de mogelijkheden tot overdracht van bevoegdheden, welke door de Waterschapswet worden geboden, zoveel mogelijk te benutten;

dat daardoor enerzijds beter kan worden ingespeeld op zaken of kwesties die binnen een kort tijdsbestek om een oplossing vragen en anderzijds met kortere procedures kan worden volstaan zonder dat de sturende rol van het algemeen bestuur wordt aangetast;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;

Gelet op het bepaalde in artikel 83 de Waterschapswet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

 

B e s l u i t:

 

 • I.

  Over te dragen aan het dagelijks bestuur ten aanzien van

Roerende en onroerende zaken

de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het aan- en verkopen en ruilen;

 • 2.

  het vestigen, wijzigen en beëindigen van zakelijke rechten;

 • 3.

  het verrichten van (rechts) handelingen in zake huren, verhuren, verpachten of op een andere wijze in gebruik geven en nemen;

 • 4.

  het aangaan, wijzigen en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten;

 • 5.

  het nemen van beslissingen ten aanzien van aansprakelijkstellingen.

Inkoop en aanbesteding

de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het stellen van regels die bij de aanbesteding en gunning van werken en leveringen en diensten in acht moeten worden genomen;

 • 2.

  het houden van alle aanbestedingen voor het uitvoeren van werken, leveringen en diensten en de gunning daarvan;

 • 3.

  het stellen van regels betreffende het aangaan van financiële rechten en verplichtingen.

Waterbeheer

de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het vaststellen van projectplannen van die projecten waarvan het krediet via een verzamelbesluit wordt verstrekt;

 • 2.

  het op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet, verlenen of weigeren van en het adviseren omtrent een vergunning en het afhandelen van meldingen en het vaststellen van beleidsregels terzake;

 • 3.

  het nemen van gedoogbeschikkingen op grond van de artikelen 5.21 en 5.24 van de Waterwet;

 • 4.

  het vaststellen van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en de legger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet op basis van de uitgangspunten zoals door het algemeen bestuur vastgesteld.

Civielrechtelijke procedures

de bevoegdheid om:

 • 1.

  te beoordelen en te beslissen of Wetterskip Fryslân eisend dan wel verwerend, een rechtsgeding zal voeren, het instellen van hoger beroep daaronder begrepen, een geschil aan arbitrage zal onderwerpen, bindend advies zal vragen, dan wel een vaststellingsovereenkomst zal aangaan en overigens al datgene te doen wat noodzakelijk voorkomt met inbegrip van de aanwijzingen van (een) gemachtigende(n) ter vertegenwoordiging.

Bestuursrechtelijke procedures

waar nodig de bevoegdheid:

 • 1.

  tot beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van het algemeen bestuur, te verdagen overeenkomstig artikel 7:10 Awb;

de bevoegdheid om:

 • 2.

  in geval van beroep, hoger beroep en / of verzoeken om voorlopige voorziening door derden bij een bestuursrechter of bestuursorgaan namens het algemeen bestuur verweer te voeren en overigens al datgene te doen wat met betrekking tot dat te voeren verweer noodzakelijk voorkomt, met inbegrip van de aanwijzing van (een) gemachtigde (n) ter vertegenwoordiging;

 • 3.

  hoger beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen naar aanleiding van een met betrekking tot besluiten van het algemeen bestuur door een bestuursrechter of bestuursorgaan gedane uitspraak op beroep van een derde en overigens al datgene te doen wat met betrekking tot dat beroep en/ of die te vragen voorlopige voorziening noodzakelijk voorkomt, met inbegrip van de aanwijzing van (een) gemachtigde(n) ter vertegenwoordiging;

 • 4.

  Voor zover het dagelijks bestuur daartoe niet reeds de bevoegdheid heeft op grond van artikel 1:2, lid 2, van de Awb, een bezwaarschrift in te dienen en / of beroep dan wel hoger beroep in te stellen, in alle gevallen het vragen van een voorlopige voorziening daaronder begrepen, naar aanleiding van door een ander dan een bestuursorgaan van Wetterskip Fryslân genomen besluit waarbij het belang van Wetterskip Fryslân is betrokken en in dat verband overigens al datgene te doen wat noodzakelijk voorkomt met inbegrip van de aanwijzingen van (een) gemachtigende(n) ter vertegenwoordiging.

Personeel en organisatie

De bevoegdheid tot:

 • 1.

  het bepalen van de inrichting van de ambtelijke organisatie;

 • 2.

  het nemen van besluiten ten aanzien van de wijze van vervulling van vacatures, de waardering van functies en bezoldiging ervan; het stellen van nadere regels ter uitvoering van de gemaakte afspraken zoals neergelegd in de CAO Waterschappen;

 • 3.

  de in de artikelen 25 de leden a, b, c, d, e, f, h, i, j en 30 van de Wet op de Ondernemingsraden genoemde overlegbevoegdheden.

Overige bevoegdheden

de bevoegdheid tot:

 • 1.

  het voeren van vooroverleg en het geven van inspraakreacties dan wel zienswijzen over ontwerpbesluiten van andere overheden;

 • 2.

  het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan het algemeen bestuur;

 • 3.

  het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • 4.

  het vaststellen van zwemwaterprofielen;

 • 5.

  het vaststellen van schadevergoedingen al dan niet na extern verkregen advies en het vaststellen van beleidsregels terzake,

 • 6.

  het aanvragen van subsidies.

   

 • II.

  het dagelijkse bestuur op te dragen:

 • 1.

  Omtrent bovenstaande zaken het algemeen bestuur langs de meest doelmatige wijze (liefst via bestaande rapportages) te informeren over de wijze waarop de bovengenoemde bevoegdheden zijn of worden aangewend, waarbij geldt dat in bestuurlijke gevoelige aangelegenheden het AB vooraf wordt gekend.

   

 • III.

  omtrent de inwerkingtreding en de citeertitel dat

 • 2.

  dit besluit onmiddellijk na bekendmaking in werking treedt.

 • 3.

  dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiebesluit Wetterskip Fryslân 2010”.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 6 juli 2010 en gewijzigd bij besluit van 11 februari 2020

L.M.B.C. Kroon,

Dijgraaf

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur