Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 6090Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerp-projectplan aanpassen watersysteem dorp Kockengen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft het voornemen om op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan vast te stellen voor werkzaamheden in en rondom het dorp Kockengen. De werkzaamheden hebben als doel dat bodemdaling zoveel mogelijk wordt geremd, dat overtollig water beter wordt opgevangen en gestuurd, en indien nodig wordt afgevoerd. Het plan is om verschillende peilgebieden samen te voegen met één vast peil, door onder meer een paar stuwen, gronddammen en duikers te (ver)plaatsen en een klein deel van een watergang te verbreden. De werkzaamheden, in combinatie met de maatregelen die door de gemeente worden getroffen, zorgen dat er één robuust watersysteem ontstaat en minder kans op wateroverlast bij hevige neerslag. Het ontwerp projectplan is uitgewerkt als onderdeel van het “Raamwaterplan de Tol (2019)”.

Het ontwerp-projectplan is op 26 mei 2020 vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en vrijgegeven voor inspraak.

Inspraak

Alle maatregelen staan beschreven in het ontwerp projectplan. U kunt dit plan in de bijlage van maandag 8 juni t/m zondag 19 juli 2020 inzien of downloaden via de website, www.destichtserijnlanden.nl/actueel

In verband met de corona-crisis kan het plan niet op het hoofdkantoor van het waterschap worden ingezien. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen heeft u, als belanghebbende, de mogelijkheid om mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp. Uw reactie kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, t.a.v. Marije van Bergen, Postbus 550, 3990 GJ Houten of middels het telefoonnummer onder “Meer informatie”. Mailen kan ook naar marije.van.bergen@hdsr.nl.

Het college van het waterschap informeert iedereen die heeft ingesproken over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over het ontwerp-projectplan en het raamwaterplan De Tol staat op de site van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/kockengen.Voor een inhoudelijke toelichting op het plan kunt u mailen of een (telefonische) afspraak maken met de projectleider Marije van Bergen; tel. (030) 209 71 45, e-mail marije.van.bergen@hdsr.nl.

Houten, 8 juni 2020.