Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 5966VerordeningenWijziging Retributieverordening zoetwatervoorziening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.) 2011

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt hierbij bekend dat de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen het volgende besluit heeft genomen:

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 april 2020, nr. 020015353;

gelet op de artikelen 113 en 115, eerste lid onder a en b van de Waterschapswet;

 

besluit:

 

I

Artikel 4 van de Retributieverordening zoetwatervoorziening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.) 2011 als volgt te wijzigen:

 

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief

In de tweede volzin wordt het zinsgedeelte “50% van het tarief per hectare per jaar van de watersysteemheffing ongebouwde onroerende zaken.” vervangen door “€ 35,00 per hectare per jaar.”

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020;

-de bij dit besluit gewijzigde bepaling van toepassing blijft op belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 28 mei 2020 van waterschap Scheldestromen.

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf