Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 5909BeleidsregelsVaststelling Algemene regel seizoensgebonden strandbebouwing

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft in zijn vergadering van 26 mei 2020 de algemene regel seizoensgebonden strandhuisjes vastgesteld.

Op basis van deze algemene regel mag seizoensgebonden strandbebouwing die voldoet aan in de algemene regel genoemde voorwaarden zonder watervergunning geplaatst worden.

De algemene regel seizoensgebonden strandbebouwing vervangt de algemene regel strandhuisjes. Dat is nodig om de algemene regel te laten aansluiten op het Vergunningenkader waterkeringen 2018 en de kustvisie Zeeland.

Met het inwerking treden van de algemene regel seizoensgebonden strandbebouwing komt de algemene regel strandhuisjes te vervallen.

De algemene regel ligt gedurende 6 weken (met ingang van 8 juni 2020 tot 20 juli 2020) ter inzage op de waterschapskantoren in Terneuzen en Middelburg. Het ontwerp-besluit is ook in te zien op de website van het waterschap en bij deze bekendmaking gevoegd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie tegen dit besluit beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld door indiening van een gemotiveerd, gedateerd en ondertekend beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat- gelet op de betrokken belangen – vereist. In het geval gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening, dient dit verzoek te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.