Kennisgeving Voornemen tot verkenning en Participatie Dijkversterking Grutbroek Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen om de primaire waterkering van het industrieterrein Grutbroek langs de Oude IJssel in Doetinchem te versterken. Dit project is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit project wordt de waterkering versterkt en verbeterd zodat, rekening houdend met klimaatveranderingen, ook in de toekomst het waterschap de hoogwaterveiligheid voor bedrijven en bewoners zo goed mogelijk kan waarborgen.

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekken we de omgeving al vroegtijdig in het proces bij een nieuw ontwerp. We stellen iedereen in de gelegenheid mogelijke oplossingen voor de opgave voor te dragen.

Het waterschap heeft hiervoor het Startdocument Dijkverbetering Grutbroek opgesteld, waarin het dijkversterkingsproject nader wordt toegelicht. Met dit document wil het waterschap de omgeving laten weten dat het project Grutbroek van start gaat, aangeven op welke wijze het waterschap wil komen tot een oplossing voor de versterking van de dijk en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt en mee kan denken. In het startdocument staan ook de uitgangspunten weergegeven voor het redelijkerwijs in beschouwing nemen van de door u aangedragen oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor meekoppelkansen: dit zijn plannen van derden die gelijk met de dijkversterking kunnen worden meegenomen. Het voordeel is dat plannen goed op elkaar kunnen worden afgestemd en dat de kosten daardoor mogelijk lager kunnen zijn. Dit document vormt daarmee de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.

Mogelijkheid inzien Startdocument

In verband met de omstandigheden rondom de coronacrisis is het startdocument alleen digitaal beschikbaar en in te zien op de website van het waterschap Rijn en IJssel.

U kunt deze vinden onder de volgende weblink: www.wrij.nl/Grutbroek

Startbijeenkomst

Het waterschap nodigt belangstellenden uit voor het deelnemen aan een online startbijeenkomst via het internet, waarin zij een nadere toelichting geeft op het project. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om via sociale media rechtstreeks uw vragen te stellen, die vervolgens direct door het waterschap zullen worden beantwoord. De live-uitzending van deze bijeenkomst zal starten op donderdag 11 juni 2020 om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Op de hierboven genoemde website van het waterschap vindt u de weblink waarmee u kunt deelnemen aan de live-uitzending.

Hoe kunt u reageren?

Na de startbijeenkomst heeft u de mogelijkheid om suggesties voor alternatieven, ideeën, wensen of zorgen kenbaar te maken. Van 12 juni t/m 7 juli 2020 kunt u het waterschap uw reactie geven , door een bericht te versturen via het email-adres info@wrij.nl of per post naar Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, onder vermelding van het Project Grutbroek.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Het waterschap neemt uw reactie mee in haar onderzoek naar de dijkversterkingsmaatregelen voor het project Grutbroek en zal u tijdens de verkenning regelmatig betrekken en informeren over de stand van zaken. Meer informatie hierover kunt u ook lezen in het Startdocument.

 

Naar boven