Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 5652Plannen | overigVaststelling definitief Projectplan Kom van Langbroek, Beverweerd

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op 19 mei 2020 het definitieve projectplan voor het project Kom van Langbroek, deelgebied Beverweerd vastgesteld. In het projectplan staan de werkzaamheden beschreven die het waterschap gaat uitvoeren.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 30 maart tot en met 11 mei 2020. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/verbeteren/deelgebied-1/

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Stijn Maathuis, tel. (030) 209 7265, e-mail stijn.maathuis@hdsr.nl

 

Houten, 27 mei 2020