Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 5606Overige overheidsinformatieKennisgeving voornemen en participatie Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar

Waterschap De Dommel heeft het voornemen om een opgave uit te voeren in de fysieke leefomgeving bij de Essche Stroom in Haaren, Oisterwijk en Boxtel. Specifiek op het traject vanaf de Nemer (nabij kasteel Nemerlaer) tot aan de stuw in Esch. Ook de laatste paar honderd meter van de beken Kleine Aa en Rosep worden meegenomen in deze opgave. Dat betekent dat wij verkennen hoe we invulling gaan geven aan deze opgave en de voorbereiding daarvan. Met deze kennisgeving informeren we u daarover. Ook geven we aan hoe we u betrekken en hoe u inbreng kunt geven.

Deze opgave houdt in de herinrichting van het beekdal van de Essche Stroom op voorgenoemde traject, rekening houdend met:

 

 • 1.

  Opgave ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water (KRW), hierbij kun je denken aan het verhogen van de stroomsnelheid, het verbeteren van de waterkwaliteit, etc.

 • 2.

  Inrichting van het natuurnetwerk Brabant (NNB), om zo een aantrekkelijker leefomgeving te maken voor flora en fauna en waar mogelijk voor recreatie;

 • 3.

  Inrichting van een klimaat robuust systeem zodat we in de zomer zo lang mogelijk water in de beek houden en we in de winter het water kunnen afvoeren wanneer er een teveel aan water is (gericht op waterconservering en beperken inundatieschade);

 • 4.

  Ideeën vanuit inwoners en bedrijvers die passen binnen het projectgebied.

Het doel is om een integraal plan te realiseren waarbij ruimte is voor bovengenoemde opgaven, factoren en belangen. Hieronder lichten we dit kort toe.

Het beekdal van de Essche Stroom is door Europa aangewezen om opnieuw in te richten en te beheren. Er moet een verbeterslag komen in biodiversiteit en waterkwaliteit, zodat zeldzame flora en fauna niet verloren gaat. Ook de klimaatverandering speelt een rol in het anders inrichten van het beekdal. We hebben te maken met extreme droge perioden en vernatting tegelijkertijd. Daar moeten we rekening mee houden.

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven staat hoe Waterschap De Dommel -voor het stroomgebied van de Essche Stroom- werkt aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatie. In de afgelopen 15 jaar hebben we de visie in acht grote deelprojecten uitgevoerd. Het traject Bruggelaar vormt het sluitstuk. Ook dit traject kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Binnen deze deelgebieden spelen vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur, water en recreatie. Binnen de gestelde Europese randvoorwaarden denken wij aan het volgende beeld: de nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen meanders in een halfopen landschap. Dit is een landschap met begroeiing langs de randen van de percelen. Ook komen er her en der bossen waardoor er variatie in het gebied ontstaat met fraaie doorkijkjes. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw stroomopwaarts richting het gebied de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren via een meanderende vistrap langs de stuw. Het water van de Broekleij kan weer naar de Essche Stroom. In sommige deelgebieden liggen ook recreatieve kansen, zoals mooie wandelpaden in het gebied. 

Het waterschap voert de verkenning als volgt uit:

 • 1.

  Samen met de directe omgeving kijken we naar de opgaven, oplossingen, ideeën en wensen;

 • 2.

  Aan de hand van inventariserende gesprekken met grondeigenaren direct langs de beek onderzoeken we samen, aan de hand van een schetsontwerp, naar de mogelijkheden en bespreken we voorstellen voor grondruil;

 • 3.

  Naast gesprekken met grondeigenaren willen we in de komende periode het gesprek aangaan met bewoners en partijen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij het waterschap;

 • 4.

  Zodra grotere bijeenkomsten conform RIVM-richtlijnen weer mogelijk zijn, plannen we een informatiebijeenkomst om zo de omgeving bij te praten en de uitkomsten van de gesprekken voor te leggen;

 • 5.

  Op basis van alle uitkomsten en afwegingen van belangen worden keuzes gemaakt in het ontwerp en een projectplan Waterwet / projectbesluit opgesteld;

 • 6.

  Het projectplan Waterwet / projectbesluit wordt voor besluitvorming aan het bestuur van het waterschap voorgelegd.

De verkenning loopt van mei 2020 tot december 2020. Daarna stellen we een projectplan / projectbesluit vast. Het projectplan / projectbesluit wordt genomen zonder een daaraan voorafgaande voorkeursbeslissing. De voorbereiding van dit projectbesluit loopt volgens de richtlijnen voor participatie van de Omgevingswet. Als de inwerkingtreding van de Omgevingswet lang op zich laat wachten, dan stellen we een huidig projectplan op grond van de Waterwet vast.

Mogelijke oplossingen indienen

Een ieder (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) kan mogelijke oplossingen voor de hiervoor omschreven opgave aandragen. Dit kunt u doen vanaf heden tot 1 september 2020. Hiervoor kunt u het projectteam benaderen door een e-mail te sturen naar esschestroom@dommel.nl. Het waterschap neemt uw oplossingen redelijkerwijs in beschouwing, rekening houdend met de doelen, bestemmingsplannen, de verschillende belangen en het beschikbaar budget.

Wij betrekken in ieder geval bij de voorbereiding van het projectplan/projectbesluit:

 • 1.

  Gemeenten Haaren, Boxtel en Oisterwijk;

 • 2.

  Provincie Noord-Brabant;

 • 3.

  Grondeigenaren aan de Essche Stroom (waaronder Brabants Landschap);

 • 4.

  Diverse verengingen/stichtingen binnen de genoemde gemeenten;

 • 5.

  Omwonenden;

over Thema’s als:

 • 1.

  Inrichting van het beekdal van de Essche stroom en het NatuurnetwerkBrabant (NNB);

 • 2.

  Grondaankoop en –ruil;

 • 3.

  Water;

 • 4.

  Natuur;

 • 5.

  Agrarisch gebruik;

 • 6.

  Klimaatadaptatie;

 • 7.

  Recreatie.

In de verschillende fases in de periode tot december 2020 vinden participatiebijeenkomsten en/of themabijeenkomsten plaats. Ook kan het zijn dat voor specifieke onderwerpen één op één contact plaatsvindt ter voorbereiding op deze bijeenkomsten. Het doel is om gezamenlijk toe te werken naar het projectplan/projectbesluit.

Informatie en contact

Aanvullende informatie en informatie dat in de loop van de procedure beschikbaar komt kunt u vinden op www.esschestroom.nl onder project Herinrichting Bruggelaar (u kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief) en via het Waterschapsblad: https://www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. U kunt ook contact opnemen met het projectteam Essche Stroom via e-mail esschestroom@dommel.nl.

Het project is in samenwerking met de gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Noord-Brabant.