Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 5552Overige overheidsinformatieInstelling onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren Waterschap Limburg mei 2020

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat, in verband met de aanhoudende droogte en het daarmee verband houdende watertekort, met ingang van 22 mei 2020 12:00 uur een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren van kracht wordt, geldend voor alle oppervlaktewateren in haar beheergebied.

Het verbod wordt ingesteld op basis van artikel 3.6 van de Keur van Waterschap Limburg.

Het verbod geldt tot uiterlijk 1 oktober 2020. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod wordt op identieke wijze openbaar bekend gemaakt.

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die wordt verwacht. Het waterschap zal toezien op de naleving van het onttrekkingsverbod.

Verbod geldt niet alleen voor de landbouw

Het verbod geldt ook voor onttrekkingen buiten de landbouw, zoals het onttrekken ten behoeve van het besproeien van gazon of tuin.

Uitzonderingen

Uitzondering 1:

Het verbod geldt niet voor de volgende (delen van) oppervlaktewateren omdat deze in de regel altijd voldoende afvoer hebben:

 • 1.

  Niers;

 • 2.

  Swalm;

 • 3.

  Heukelomsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk;

 • 4.

  Eckeltsebeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de Spitsbrug;

 • 5.

  Neerbeek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en Winkelmolenstuw;

 • 6.

  Oostrumsche Beek: het gedeelte gelegen tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren;

 • 7.

  Boschmolenplas;

 • 8.

  Roer;

 • 9.

  Jeker;

 • 10.

  Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek; en

 • 11

  Zuiveringssloot Gronsveld.

Uitzondering 2:

Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking middels een weidepomp, mits niet elektronisch aangedreven.

Uitzondering 3:

Het verbod geldt niet voor onttrekkingen uit een oppervlaktewater ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en/of ten gevolge van zonverbranding waarbij alternatieven ontbreken:

 • 1.

  bedrijfsmatige fruitteelt

 • 2.

  bedrijfsmatige groenteteelt

 • 3.

  bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt

 • 4.

  bedrijfsmatige bomenteelt

Toelichting bij uitzondering 3:

Gebruik van grondwater kan schade veroorzaken aan bepaalde kapitaalintensieve teelten als gevolg van bijv. ijzerafzetting op de planten en/of vruchten. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen. Deze gewassen en teelten kunnen zonder problemen met grondwater worden beregend. Een uitzondering op het onttrekkingsverbod is hiervoor dan ook niet mogelijk.

Ontheffingsmogelijkheden

 • 1.

  Er kan een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod worden aangevraagd als de nut en noodzaak van de onttrekking in voldoende mate wordt aangetoond en de onttrekking op efficiëntiewijze plaatsvindt.

 • 2.

  Van het bovenstaande voorschrift kan enkel worden afgeweken in geval van zeer urgente, niet voorzienbare omstandigheden of dreigende gevaar.

De vergunninghouders en melders worden via een separaat schrijven in kennis gesteld van de instelling van het onttrekkingsverbod.

Roermond, 22 mei 2020

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf