Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 5436Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2019-021030 het bouwen en hebben van zeven nieuwbouwwoningen en het graven en ophogen van grond ter plaatse van Houtrakkerweg 39 in Halfweg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 14 mei 2020 een vergunning verleend aan Number 9 grondontwikkeling voor

a. Het bouwen en hebben van zeven nieuwbouwwoningen in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Houtrakpolder;

b. Het graven en ophogen met grond in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Houtrakpolder en in een kwetsbaar kwelgebied vanwege het slopen van gebouwen en het saneren van grond; een en ander ter plaatse van Houtrakkerweg 39 in Halfweg.

 

De stukken liggen tot en met 25 juni 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. Schipper van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 66.

 

Leiden, 14 mei 2020