Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 5435Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2020-008335 diverse werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van Schiphol Trade Park in Hoofddorp

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 14 mei 2020 een besluit genomen aan GEMA4 zone west CV voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en het aanbrengen, het tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander ten behoeve van het realiseren van landhoofden voor de bouw van brug LZ1 Zuid. De brug wordt gerealiseerd in het kader van de ontwikkeling van Schiphol Trade Park in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer.

 

De stukken liggen tot en met 25 juni 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 14 mei 2020