Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 5432Beschikkingen | afhandelingPublicatie besluit 2020-009528 het aanleggen en hebben van een mantelbuis nabij de Karnemelksloot 31 te Gouda

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 14 mei 2020 een besluit genomen aan Electronic Power Control (E.P.C.)B.V voor het aanleggen middels een geboorde zinker en hebben van een mantelbuis Ø90 mm PE100 SDR11 in de kernzone van de regionale waterkering nabij de Karnemelksloot 31 te Gouda.

 

De stukken liggen tot en met 25 juni 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 17.

 

Leiden, 14 mei 2020