Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 5397Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-008404 het dempen van oppervlaktewater en het uitvoeren van grondverzet ter plaatse van perceel A1500 in Rijnsburg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 11 mei 2020 een vergunning verleend voor

a. Het dempen (voor het plaatsen van een duiker) van 10 m2 overig oppervlaktewater in de beschermingszone van de buitenzijde van een regionale waterkering ter plaatse van perceel A1500 in Rijnsburg;

b. Het uitvoeren van grondverzet in de beschermingszone van de buitenzijde van een regionale waterkering ter plaatse van perceel A1500 in Rijnsburg.

 

De stukken liggen tot en met 22 juni 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 11 mei 2020