Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 5374Beschikkingen | afhandelingBekendmaking besluit tot intrekking van watervergunning 2011.15241 voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt in de gemeente Venray bij Waterschap Limburg, rectificatie bekendmaking de dato 11 mei 2020 inzake datum ter inzagelegging

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit tot intrekking van watervergunning 2011.15241 is op 7 mei 2020 aan de vergunninghouder toegezonden. En is ingeschreven onder zaaknummer 2019-Z7941.  

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 5 mei 2020 een besluit tot intrekking van watervergunning 2011.15241 is genomen. De watervergunning heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt.

Inzage

Het besluit en de aanvraag met bijbehorende stukken ligt tijdens kantooruren ter inzage van 19 mei 2020 tot en met 29 juni 2020 op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Wij verzoeken u voor het inzien van de stukken telefonisch een afspraak te maken met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via 088 88 90 100.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het betreffende besluit worden gegeven.

Beroep

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door degene die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het betreffende ontwerpbesluit en eenieder aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit, eenieder die wil opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Awb vanaf de dag na de terinzagelegging gedurende zes weken tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Voorts dient, zo mogelijk , een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van het besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen het besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep of het vragen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar de website van de rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl/Informatie.

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.   

Roermond, 18 mei 2020  

Het dagelijks bestuur,  

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf