Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2020, 5365Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerp-wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem

Ontwerp-wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem

Op 29 april 2020 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem in ontwerp vastgesteld.

Voor het ontwerp-wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem en de bijlagen, zie hiernaast bij Externe bijlagen. Het betreft de volgende documenten:

a. ontwerp Wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem;

 

Wat is een legger?

Het waterschap heeft als wettelijke taak om het watersysteem te beheren. Om dat goed te doen regelt het waterschap de zaken rond de wateren ook juridisch. De legger geeft met tekst en kaarten aan waar de zones liggen van en naast het water waarvoor de verboden en geboden gelden.

De legger bepaalt op welke waterstaatswerken, zoals beken of weteringen, welke regels van toepassing zijn. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen qua ligging, afmeting en dergelijke. Daarnaast wordt aangewezen wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsverplichtingen inhouden.

Legger digitaal bekijken

Voor het besluit, zie hiernaast bij Externe bijlagen. U kunt de kaarten digitaal inzien op: www.valleienveluwe.maps.arcgis.com. U bevindt zich dan op de pagina webkaarten. Hier kunt u met behulp van << of >> zoeken naar “legger watersysteem”. Vervolgens kunt u hierop klikken.

Inspraakperiode

U kunt van 20 mei tot 1 juli 2020 het ontwerp en de bijlagen inzien. Na deze periode zal het Wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem definitief worden vastgesteld.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem met de bijbehorende stukken ligt in de genoemde periode digitaal ter inzage via de Externe bijlagen hiernaast. Daarnaast liggen de stukken op papier ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn. In verband met de hygiënemaatregelen voor het coronavirus is ons kantoor voorlopig gesloten. U kunt wel contact opnemen met de onderstaande contactpersoon om de stukken per mail of post toegestuurd te krijgen of om deze op afspraak in te komen zien.

 

Wie kan er een zienswijze geven?

Als u belanghebbende bent bij de legger, kunt u daarover gedurende de inspraakperiode (zie hierboven) een zienswijze indienen. Na de inspraakperiode wordt de definitieve legger vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van de legger daartegen ook geen beroep bij de rechtbank in kunt stellen, tenzij u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend.

 

Wat moet u in uw zienswijze vermelden?

Het gaat er om aan te geven op welk(e) onderdeel/onderdelen van het besluit uw zienswijze betrekking heeft en uw reden(en). Verder zijn nodig: uw naam, adres en woonplaats.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier op www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/legger-watersysteem/. Lukt het niet via dit formulier? Zend uw zienswijze dan per mail naar bedrijfsbureau@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze ontwerp Wijzigingsbesluit 2020 leggers watersysteem ter attentie van bedrijfsbureau.

Schriftelijk (per brief) of mondeling uw zienswijze indienen is ook mogelijk.

Een schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van bedrijfsbureau, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Een mondelinge zienswijze kan telefonisch plaatsvinden of op kantoor:

  • voor een telefonische zienswijze kunt u contact opnemen met het Team Bestuurlijke en juridische zaken (zie onder);

  • voor het geven van een mondelinge zienswijze op kantoor verzoeken wij u om van te voren telefonisch een afspraak te maken met het team Juridische Zaken.

 

Contact opnemen

Om de stukken toegestuurd te krijgen/in te zien of voor andere vragen kunt u contact opnemen met W. de Boer, telefoonnummer (055) 5 272 911.

Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met M. van Wijk, telefoonnummer (055) 5 272 911.

Apeldoorn, 20 mei 2020

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

drs. T. Klip-Martin,

dijkgraaf