Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 5345Overige overheidsinformatieBekendmaking en instelling van een nieuw peil in de Zuid- en Noordeinderpolder te Alphen aan den Rijn

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 4 juli 2018 de partiële herziening van het peilbesluit voor de Zuid- en Noordeinderpolder vastgesteld. De in een peilbesluit vastgestelde waterstanden leveren een inspanningsverplichting op voor het hoogheemraadschap. De vastgestelde peilen moeten zoveel mogelijk worden gehandhaafd, tijdens de daarbij aangegeven perioden.

De Zuid- en Noordeinderpolder maakt onderdeel uit van Watergebiedsplan Nieuwkoop e.o. Deze partiële herziening van het peilbesluit heeft betrekking op peilvak OR-4.12.1.17, voormalig peilvak OR-4.12.1.3-Oost.

Om het nieuwe peil van NAP – 2,12 m te kunnen instellen waren eerst een aantal werken en werkzaamheden noodzakelijk. Die zijn nu afgerond, zodat het nieuwe peil op 1 december 2019 is ingesteld.

Abusievelijk is het op 4 juli 2018 vastgestelde peilbesluit niet bekendgemaakt. Op grond van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt een besluit niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Door het peilbesluit nu alsnog bekend te maken wordt dit gebrek hersteld.

Het peilbesluit kan worden ingezien van 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking.

Normaliter kunnen de stukken die online worden gepubliceerd met betrekking tot het peilbesluit ook op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren worden ingezien. Echter in verband met de corona crisis is het kantoor van Rijnland gesloten tot nader order.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen de partiële herziening van het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Door het instellen van beroep wordt de werking van het peilbesluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het peilbesluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

 

Leiden, 19 mei 2020