Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 488Plannen | overigDefinitief projectplan Aanleg NVO Broek en Blokland

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 14 januari 2020 het definitieve projectplan met het bijbehorend inspraakrapport voor het project “Aanleg NVO Broek en Blokland” heeft vastgesteld.

Dit projectplan heeft betrekking op een werk wat al uitgevoerd is. Het waterschap heeft nadrukkelijk de keuze gemaakt om alsnog de procedure van projectplan te doorlopen. Om zo belanghebbenden alsnog de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen op dit plan. Met daarbij de mogelijkheid tot aanpassing van het reeds uitgevoerde werk, mocht dat naar aanleiding van ingediende zienswijzen nodig blijken.

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 30 september tot en met 11 november 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn twee zienswijzen ingediend.

­

Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/montfoort/aanleg-nvo-broek/

­

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel. 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

­Houten, 20 januari 2020