Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 4850Overige overheidsinformatieProjectplan Spoortippe en Punthorst

Projectplan

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst is vastgesteld op 24 maart 2020, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding:

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De stroomgebieden Spoortippe en Punthorst maken onderdeel uit van de landinrichting Staphorst. Binnen de verkaveling ontstond de mogelijkheid om knelpunten in de waterhuishouding aan te pakken. Deze knelpunten worden veroorzaakt door een sterk verouderd en krap watersysteem. De watergangen zijn smal en de oevers hebben steile taluds. Lichte begroeiing van deze oevers belemmert al een goede waterafvoer, waardoor er lokaal wateroverlast ontstaat en er acuut ingegrepen moet worden om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast zorgen de steile taluds ervoor dat de watergangen lastig te onderhouden zijn. Naast knelpunten in natte situaties, is het watersysteem in Spoortippe ook gevoelig voor droogte. Door variatie in maaiveldhoogte kan water moeilijk in het peilvak worden vastgehouden.

Uit de laatste NBW-toetsing blijkt dat het gebied voldoet aan de gestelde normen voor wateroverlast. Wel kan er wateroverlast ontstaan in de Beentjesgraven wanneer er vanuit het aangrenzende stroomgebied Stouwe niet op de Vecht kan worden afgevoerd.

Locatie:

Het projectgebied is op te delen in twee deelgebieden. Ten noordoosten van Staphorst wordt 16 kilometer watergang heringericht, dit is het gebied Spoortippe. Punthorst, het tweede deelgebied, ligt ten zuidoosten van Staphorst. Hier wordt 2,5 kilometer watergang aangepakt en ligt ook de waterberging van 4 hectare voor de Beentjesgraven. Beide delen liggen binnen de ‘blokgrens’ van de landinrichting Staphorst.

Plan:

Dit projectplan beschrijft de werkzaamheden die binnen het project worden uitgevoerd. De opgave bestaat uit het verbreden van 18,5 km watergang om het doorstroomprofiel te vergroten, zodat begroeiing minder stel voor verstopping zorgt. Daarnaast worden er acht overlaten/stuwtjes geplaatst om de regen die valt in droge perioden langer vast te kunnen houden en hiermee het grondwater te kunnen aanvullen. Ook wordt er een waterberging van 4 hectare aangelegd om water te kunnen opvangen uit het stroomgebied van de Stouwe. Tot slot worden er een aantal duikers aangepast.

Het ontwerpprojectplan lag vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kon digitaal worden ingezien op de website van het project of via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking. Hierop is één zienswijze binnen gekomen. Deze heeft niet geleid tot wijzigingen van het projectplan.

Instellen van beroep

Het projectplan ligt vanaf 8 mei 2020 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/spoortippe-punthorst/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van dit projectplan.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het beroep

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

De beroepstermijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend. 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is.

Het projectplan treedt met deze bekendmaking in werking, ongeacht of er een beroepschrift wordt ingediend. Om het inwerkingtreden te schorsen kan degene die beroep indient gelijktijdig of na het indienen daarvan een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via bovenvermelde link. Voor het indienen van beroep en voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zwolle, 8 mei 2020