Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 4847Overige overheidsinformatieProjectplan Vledders en Leijerhooilanden

Projectplan

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Vledders en Leijerhooilanden is vastgesteld op 24 maart 2020, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

Aanleiding:

De aanleiding van dit inrichtingsproject is dat het waterschap integraal verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. Het waterschap heeft de missie om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, passend bij de gebruiksfunctie van het water. Deze verantwoordelijkheid en missie staan opgenomen in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden is door de provincie aangewezen voor de realisatie van natuur. De benodigde gronden hiervoor zijn in eigendom van Landschap Overijssel of worden in het kader van de landinrichting Staphorst vrij geruild. De huidige landbouwkundige ontwatering voldoet echter niet voor de beoogde natuurdoeltypen. Daarom is in 2013 door Landschap Overijssel het verzoek gedaan om voor deze functiewijziging een GGOR- proces te starten. Dat is in de basis de aanleiding voor het project.

Locatie:

Het projectgebied Vledders en Leijerhooilanden ligt ten zuidwesten van IJhorst. Het gebied is circa 260 hectare groot. Aan de westzijde van het gebied ligt de boswachterij Staphorst, aan de oostzijde de Witte Bergen. Het gebied vormt een zijdal van de Reest. Via de landinrichting Staphorst is met grondruil en -verwerving een groot deel van De Vledders en Leijerhooilanden vrijgemaakt waardoor een aaneengesloten natuurgebied met voornamelijk graslanden is ontstaan.

Plan:

Het project Vledders en Leijerhooilanden wordt uitgevoerd om de doelen voor GGOR, ZON en IBOOM te realiseren. Belangrijkste maatregelen zijn het verondiepen van de Streitenvaart en het realiseren van een stuw in de Streitenvaart om het peil in een deel van het projectgebied te verhogen. Om de huidige waterbergingsfunctie te behouden wordt de fosfaatrijke toplaag op aanliggende percelen afgeplagd en tegelijk is dit nodig voor de beoogde natuurdoeltypen. Met het opzetten van het peil biedt het project een uitgelezen kans om ZON doelen te realiseren. Voor het borgen van de afwatering van de agrarische percelen en woningen wordt in het westelijk deel een nieuwe watergang gegraven die aansluit op de Streitenvaart. Het gemaal Vledders wordt vervangen vanwege het bereiken van de eindlevensduur. Met de inrichtingsmaatregelen voor dit gebied is tegelijk een optimalisatie doorgevoerd voor de afwatering van het landbouwgebied Mesu richting gemaal Vledders.

Het ontwerpprojectplan lag vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kon digitaal worden ingezien op de website van het project of via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking. Hierop is één zienswijze binnen gekomen. Deze heeft niet geleid tot wijzigingen van het projectplan.

Instellen van beroep

Het projectplan ligt vanaf 8 mei 2020 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage en kan worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/vledders/ en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van dit projectplan.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het beroep

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

De beroepstermijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend. 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is.

Het projectplan treedt met deze bekendmaking in werking, ongeacht of er een beroepschrift wordt ingediend. Om het inwerkingtreden te schorsen kan degene die beroep indient gelijktijdig of na het indienen daarvan een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via bovenvermelde link. Voor het indienen van beroep en voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Zwolle, 8 mei 2020