Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2020, 4594Overige overheidsinformatieBeleidswijzigingen in het ‘Beleid inzake maaischouw, herprofilering en dempen van sloten’

Op 5 november 2019 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden ingestemd met twee beleidswijzigingen in het ‘Beleid inzake maaischouw, herprofilering en dempen van sloten’. Het gaat om een wijziging op het gebied van herprofileren van kavelsloten en een wijziging op het gebied van handhaving op de schouw. Beide beleidswijzigingen hebben gevolgen voor de beleidsregel ‘Beleid inzake maaischouw, herprofilering en dempen van sloten’ en de ‘Nota onderhoudsverplichtingen en schouw’.

 

Herprofilering kavelsloten

 

Het belang van kavelsloten die op profiel zijn, is onder andere gelegen in het ouder worden van de polder en de voortschrijdende bodemdaling. Kavelsloten hebben in het watersysteem een functie voor waterafvoer en waterberging. Door verschillende ontwikkelingen worden deze functies in de toekomst steeds belangrijker. Omdat wij als waterschap vanuit de zorgplicht de verantwoordelijkheid hebben voor een goed functionerend watersysteem blijven kavelsloten aandacht vragen, net zoals bermsloten en erfsloten.

De gewijzigde beleidsregel is gericht op doel en effectiviteit. Kavelsloten moeten minimaal voldoen aan het geldende leggerprofiel. Het waterschap communiceert over het belang van kavelsloten en adviseert over een juiste profilering. Er wordt géén actieve profileringsschouw uitgevoerd. Het waterschap onderneemt pas actie zodra de kavelsloot voor overlast bij andere aangelanden zorgt. Als dit het geval is onderneemt het waterschap de volgende acties:

 

  • 1.

    Het profiel van de kavelsloot wordt beoordeeld en indien noodzakelijk worden bij gerede twijfel profielmetingen uitgevoerd. De profielmetingen worden door en op kosten van het waterschap uitgevoerd.

  • 2.

    Onderschrijdt een kavelsloot qua volume/berging het geldende leggerprofiel dan spreekt het waterschap de onderhoudsplichtige hierop aan.

  • 3.

    De onderhoudsplichtige wordt per brief erop geattendeerd dat hij ervoor moet zorgdragen dat binnen een afgesproken termijn de watergang weer aan het leggerprofiel voldoet.

De aangeland is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de profilering. De aangeland dient de herprofilering op zijn kosten uit te voeren. Wanneer de tekortkoming, binnen de afgesproken termijn, niet wordt verholpen, dan zet het waterschap zijn handhavingsinstrumentarium in.

 

Strafrechtelijke handhaving schouw

 

Bij bestuursrechtelijke handhaving wordt het instrument ‘last onder bestuursdwang’ ingezet. De eerste brief na de schouw betreft het voornemen om deze sanctie op te leggen en de overtreder krijgt 14 dagen de tijd om het slootonderhoud uit te voeren. Als dit niet wordt gedaan (eerste herschouw), volgt een tweede brief en wordt de last onder bestuursdwang opgelegd. De overtreder krijgt nog drie keer 24 uur (werkdagen) de tijd om het slootonderhoud alsnog uit te voeren. Gebeurt dit wederom niet (tweede herschouw), dan past het waterschap bestuursdwang toe en wordt/worden de sloot/sloten in opdracht van het waterschap door een aannemer gemaaid en geschoond. De gemaakte kosten worden op de overtreder verhaald. Met dit handhavingsinstrument wordt het doel ‘schone sloten’ altijd bereikt.

 

Naast de bestuursrechtelijke handhaving paste het waterschap tot 2016 ook strafrechtelijke handhaving toe bij sloten die niet of onvoldoende zijn onderhouden. Vanaf 2016 loopt er een pilot waarbij de strafrechtelijke handhaving op de schouw alleen nog ingezet wordt in uitzonderlijke situaties (herhaald en calculerend overtreden). Naar aanleiding van de positieve resultaten van de pilot wordt de werkwijze definitief verwerkt in het schouwbeleid.