Waterschapsblad van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenWaterschapsblad 2020, 4361Plannen | overigHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerp-projectplan Polsbroek - project KWA+

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft het voornemen om op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan vast te stellen voor werkzaamheden ten westen van Polsbroek. Meerdere vernauwingen in het watersysteem zorgen tijdens extreme droogte voor een knelpunt in de wateraanvoer naar West-Nederland. Het plan is om onder meer de brug te vervangen door een nieuwe brug waar meer water onderdoor kan stromen, een stuw te verwijderen en extra sloten te graven.

Het ontwerp-projectplan is op 20 april 2020 vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en vrijgegeven voor inspraak.

Stukken inzien 

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien van 23 april t/m 3 juni 2020. Mocht u een toelichting willen op de plannen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Martijn Oosting. Op de projectpagina www.hdsr.nl/kwa vindt u ook een online presentatie met uitleg over de plannen en de impact ervan op de omgeving.

Inspraak 

Bent u belanghebbende? Dan kunt u gedurende een periode van zes weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail naar MartijnOosting@hdsr.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 3 juni 2020.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandent.a.v. Martijn OostingPostbus 5503990 GJ Houten

Het college van het waterschap informeert iedereen die heeft ingesproken over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend over het ontwerp projectplan, na de vaststelling van het definitieve projectplan daartegen geen beroep in kunnen stellen (bij de rechtbank).

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Martijn Oosting, tel. 06 2029 4006 of per mail MartijnOosting@hdsr.nl

 

Houten, 23 april 2020.