Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 4176Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving Goedkeuringsbesluit Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen-Hazelaarplein

ONDERWERP

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen-Hazelaarplein van Waterschap Rivierenland goedgekeurd op 14 april 2020. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het projectplan vastgesteld op 21 februari 2020. Het dijkversterkingsplan omvat maatregelen over een traject van circa 270 meter in Vianen in de gemeente Vijfheerenlanden, gelegen tussen het Merwedekanaal, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het Hazelaarplein. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om het afgekeurde dijktraject weer aan de wettelijke norm te laten voldoen.

 

De maatregelen bestaan voor het noordelijk dijkvak uit een piping-/stabiliteitsscherm in binnentalud (al dan niet met verankering). Voor het gedeelte dat is gelegen van het Merwedekanaal betreft het een Piping-/stabiliteitsscherm in binnentalud en verankerd stabiliteitsscherm in buitentalud (al dan niet gekoppeld tot kistdam). Met deze versterking worden de faalmechanismen opbarsten/piping en macrostabiliteit verholpen.

 

INZAGE

Het goedkeuringsbesluit wordt van 21 april tot en met 1 juni 2020 ter inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap, het projectplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Vijfheerenlanden en de overige relevante stukken.

 

De stukken zijn te raadplegen op de volgende locaties:

 

  • Provincie Utrecht, in het provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3508TH Utrecht (melden bij de receptie);

  • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003BX Tiel (melden bij de receptie);

  • Gemeente Vijfheerenlanden, in het stadhuis, Voorstraat 30, 4132AS Vianen.

Daarnaast worden de stukken gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en op de website van waterschap Rivierenland, www.wsrl.nl/vianen bij Documenten.

 

BEROEP

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten wanneer:

  • zij tijdens de terinzagelegging van ontwerpprojectplan en ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend;

  • zij redelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voldoen aan de inhoudsvereisten zoals aangegeven in artikel 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan en de onderliggende besluiten vallen onder de Crisis-en herstelwet. Ingevolge deze Wet en het Besluit uitvoering Crisis-en herstelwet dienen de beroepsgronden op straffe van niet-ontvankelijkheid in het beroepschrift te worden opgenomen en kunnen deze na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

 

Degene die beroep instelt, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen, indien sprake is van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

INLICHTINGEN

- goedkeuringsbesluit en algemene zaken: Sara Spano, tel 06 - 54 99 00 74

- projectplan Waterwet: Alice van der Vlugt, tel. 06 205 515 65