Kennisgeving gewijzigde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT). Voor de aan haar opgedragen taken stelt GBLT jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil GBLT duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van GBLT ter inzage liggen.

De gewijzigde begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 van GBLT liggen met ingang van 15 april 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage en zijn te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen. Gegeven de huidige omstandigheden is het mogelijk om enkel op afspraak de documenten op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem, onder openingstijden in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de gewijzigde begroting 2020 en/of de ontwerpbegroting 2021 kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, onder vermelding van ‘Bedenking gewijzigde begroting 2020 GBLT’ en/of ‘Bedenking ontwerpbegroting 2021 GBLT'.

 

Naar boven