Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2020, 3912Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling projectplan Waterwet “realisatie ecologische verbindingszone Geldermalsen Tielerweg” Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het projectplan “realisatie ecologische verbindingszone Geldermalsen Tielerweg” vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

  • artikel 5.4 van de Waterwet;

  • de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

  • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze en reactie zijn opgenomen in de nota van zienswijzen, welke als bijlage van het vastgestelde projectplan gepubliceerd wordt. Het college heeft het projectplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De ontwerptekening is conform de ingediende zienswijze aangepast.

 

Inhoud projectplan “realisatie ecologische verbindingszone Geldermalsen Tielerweg”

Het werk betreft het aanleggen van een ecologische verbindingszone, op percelen waar Waterschap Rivierenland een kwalitatieve verplichting heeft gevestigd. De locatie bevindt zich nabij de A15, ten oosten van Geldermalsen.

Ruimte creëren voor de ecologie staat centraal. Tevens wordt bijgedragen aan het behalen van Kaderrichtlijn Water doelen.

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van twee nevengeulen langs de Linge met flauwe oevers.

 

Voor de inhoud van het projectplan met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Projectplan met bijlagen ter inzage

Het projectplan met bijlagen ligt van woensdag 15 april 2020 tot en met dinsdag 26 mei 2020 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het projectplan en bijlagen zijn tevens als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren of eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Het projectplan treedt in werking op 15 april 2020. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het projectplan? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Timmermans, van het Team Gebiedsontwikkeling Betuwe van de afdeling Omgeving en Communicatie, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 649 194 of f.timmermans@wsrl.nl.