Projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’

Op 16 juli 2019 is namens het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Bronckhorst, gemeente Doesburg, Provincie Gelderland en gebiedspartijen om een natuurstapsteen te creëren op en rond het voormalig baggerdepot te Drempt.

De maatregelen zijn er gericht op het verhogen van de natuurkwaliteit en het realiseren van de aan water gerelateerde onderdelen in het Gelders Natuur Netwerk door DOP Drempt in te richten conform model Rietzanger middels aanleg stapsteen. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

  • 1.

    Aanpassen bestaande watergangen (Kwelsloot R.O. Doesburg-Laag Keppel; Oude Loop Oude IJssel te Doesburg)

  • 2.

    Mitigerende maatregelen als gevolg van de aanpassingen aan het watersysteem

herstel gericht op het voorkomen van natschade op de agrarische percelen binnen het projectgebied

Het projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Op het ontwerp-projectplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Beroep

Tegen het projectplan staat beroep open voor een ieder die zienswijzen hebben ingediend of voor een ieder die redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van het projectplan naar voren heeft gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘EVZ Oude IJssel stapsteen rietzanger DOP Drempt’ kunt u terecht bij de projectleider de heer J. van Langen (tel. 0314 – 369 369). De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven