Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2020, 3617Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerpbesluit Projectplan Optimalisatie Watersysteem Twello

Ontwerp projectplan

Op 30 maart 2020 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Projectplan Optimalisatie Watersysteem Twello in ontwerp vastgesteld.

De voorgenomen maatregelen zijn ontstaan vanuit een verzameling van actuele kansen en knelpunten in het gebied rondom Twello. Er is gekeken welke stuwen aan vervanging toe zijn en op welke locaties een nieuwe stuw toegevoegde waarde heeft om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Alle benoemde stuwen in het plan worden geautomatiseerd.

Voor het projectplan en de bijlagen, zie hiernaast bij Externe bijlagen. Het betreft de volgende documenten:

  • projectplan Optimalisatie Watersysteem Twello (ontwerpbesluit)

  • bijlage 1 bij Projectplan: Overzichtskaart met locaties maatregelen

  • bijlage 2 bij projectplan: Fotocollage met maatregelen

Inspraakperiode

U kunt van 6 april tot en met 17 mei 2020 het ontwerp en de bijlagen inzien. Na deze inspraakperiode wordt het definitieve projectplan vastgesteld.

Het projectplan met de bijbehorende stukken ligt in de genoemde periode digitaal ter inzage via de Externe bijlagen hiernaast. Daarnaast liggen de stukken op papier ter inzage in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn. In verband met de hygiënemaatregelen voor het coronavirus is ons kantoor voorlopig gesloten. U kunt wel contact opnemen met de onderstaande contactpersoon om de stukken per mail of post toegestuurd te krijgen of om deze op afspraak in te komen zien.

 

Wie kan er een zienswijze geven?

Als u belanghebbende bent bij dit projectplan, kunt u daarover gedurende de inspraakperiode (zie hierboven) een zienswijze indienen. Na de inspraakperiode wordt het definitieve projectplan vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep bij de rechtbank in kunt stellen.

 

Wat moet u in uw zienswijze vermelden?

Het gaat er om aan te geven op welk(e) onderdeel/onderdelen van het besluit uw zienswijze betrekking heeft en uw reden(en). Verder zijn nodig: uw naam, adres en woonplaats.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier op https://www.vallei-veluwe.nl/formulieren/zienswijze-twello/. Lukt het niet via dit formulier? Zend uw zienswijze dan per mail naar info@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze projectplan Optimalisatie Watersysteem Twello, ter attentie van mevrouw Buitelaar.

Schriftelijk (per brief) of mondeling (telefonisch) uw zienswijze indienen is ook mogelijk.

Een schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van mevrouw H.C.H. Buitelaar, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Voor een mondelinge (telefonische) zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer (055) 5 272 911.

 

Contact opnemen

Om de stukken toegestuurd te krijgen/in te zien of voor vragen over het project kunt u contact opnemen met mevr. H.C.H. Buitelaar via mail: hbuitelaar@vallei-veluwe.nl of via telefoon: (06) 82 74 70 74.

Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk, telefoonnummer (055) 5 272 911.

Apeldoorn,

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

drs. T. Klip-Martin,

dijkgraaf