Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3513Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-005573 diverse werkzaamheden op luchthaven Schiphol

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 maart 2020 een vergunning verleend aan Schiphol Nederland B.V. voor

a. Het dempen van 1.398 m² water in een primaire watergang;

b. Het door middel van verbreden van een bestaande primaire watergang, graven van 1.073 m² water;

c. Het ter compensatie inzetten van 325 m² oppervlaktewater uit de BRC Schiphol in de Haarlemmermeerpolder, peilvak GH-140.00;

d. Het aanleggen en hebben van een dam en duiker Spirosol BCT-MA8 met een lengte van 160 m en een breedte van 3,43 m in een primaire watergang. op de luchthaven Schiphol, Rijbaan Quebec fase 1.

 

Maatwerk besluit genomen voor het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwputten en het aanbrengen, het tijdelijk hebben en weer wegnemen van horizontale drainage en spanningsbemaling door middel van verticale filters dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder. Een en ander vindt plaats ten behoeve van het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het project Voltooiing Dubbele Rijbaan Quebec (VDR-Q) fase 1 op de luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

 

De stukken liggen tot en met 12 mei 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 31 maart 2020